Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018
 
a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Giám đốc Trung tâm) xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Tổ chức bộ máy; quản lý nhân lực; bảo vệ chính trị nội bộ; tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc của Trung tâm; hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ;
 
b) Phối hợp các hoạt động hội thảo, hội nghị, tập huấn của Trung tâm;
 
c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể:
 
- Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các chế độ chính sách tiền lương, thi đua -  khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng cháy - chữa cháy của Trung tâm theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm;
 
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
 
- Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng lập kế hoạch, tổ chức triển khai, đào tạo, đào tạo liên tục về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức đáp ứng chuẩn cán bộ theo quy định cho cán bộ của Trung tâm;
 
- Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe về kiểm soát bệnh tật;
- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm;
 
- Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn tổ chức, triển khai thực hiện các dịch vụ khám, điều trị bệnh thông thường và các dịch vụ y tế thuộc lĩnh vực kiểm soát bệnh tật được pháp luật quy định;
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 5
Online trong ngày: 355
Online trong tháng: 6140
Tổng lượt truy cập: 579846